พระพนัสบดีคู่บ้าน จักสานคู่เมือง ลือเลื่องบุญกลางบ้าน ตำนานพระรถ-เมรี ศักดิ์ศรีเมืองสะอาด เก่งกาจการทายโจ๊ก
          หน้าหลัก                 โครงสร้างองค์กร                 ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร                โครงการประจำปี                เก็บมาฝาก               ของดีเมืองพนัสนิคม
งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

  งานส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
  งานส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกร
  งานส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 งานขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ
          ขึ้นทะเบียนข้าว
          ขึ้นทะเบียนมะนสำปะหลัง
          ขึ้นทะเบียนยางพารา
 งานขึ้นทะเบียนเกษตรกร
 ค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดิน(เลขโฉนดที่ดิน) 

งานยุทธศาสตรและสารสนเทศ

โครงการประจำปี
ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF

ดาวโหลดเอกสาร

  แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร
  แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
  แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
  แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
 

แผนพัฒนาการเกษตรตำบล

   
องค์ความรู้ ( KM) พนัสนิคม

 คนดีคนเด่นอำเภอพนัสนิคม

ผลการดำเนินการ
  
เดือนตุลาคม        2556
  เดือนพฤศจิกายน 2556
  เดือนธันวาคม       2556
  เดือนมกราคม       2557
  เดือนกุมภาพันธ์    2557
  เดือนมีนาคม         2557
  เดือนเมษายน       2557
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
ปี 2557

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปรีชา คงเกลี้ยง
เกษตรอำเภอพนัสนิคม

หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 กรมส่งเสริมการเกษตร
 สสข 3 ระยอง
 สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
 สถานีพัฒนาที่ดินชลบุร
 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี
 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุร
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6
 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
      จังหวัดชลบุรี
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
       การเกษตรจังหวัดชลบุรี
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคล
      ตะวันออก(บางพระ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  เทศบาลตำบลหัวถนน
  เทศบาลตำบลหมอนนาง
  อบต.หนองปรือ
  อบต.บ้านช้าง
  อบต.วัดหลวง
  อบต.ไร่หลักทอง
  อบต.ท่าข้าม
  อบต.สระสี่เหลี่ยม
  อบต.นาเริก
  อบต.หนองขยาด
  อบต.ทุ่งขวาง
  อบต.หนองเหียง
  อบต.โคกเพลาะ
  อบต.หน้าพระธาตุ
  อบต.กุฎโง้ง
  อบต.วัดโบสถ์
  อบต.นามะตูม
  อบต.นาวังหิน
  อบต.บ้านเซิด


พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องการเกษตรภาพข่าว/กิจกรรม

       

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ จังหวัดชลบุรี
       เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557
       ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) มีนโยบายสำคัญเร่งด่วน ในการช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวนาผู้ปลูกข้าวในฤดูการลผลิต ปี 2557/58 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับลดราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตข้าว ซึ่งมีปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรหรือชาวนา
ผู้ปลูกข้าว  ได้รับความเป็นธรรม ในด้านราคาที่สมเหตุสมผล 
สอดคล้องกับราคาที่ปรับลดลงจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย 
สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดชลบุรี จึงประกาศราคาจำหน่ายแนะนำปุ๋ยเคมี 
และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช

     ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมีแนบท้ายประกาศ

     

        มาตรการลดต้นทุนการผลิตข้าว
และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58

  
      สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม ประชาสัมพันธ์กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58

     
 
   วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เวลา 08.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัตรเกษตรหมู่บ้านสู่ความเ็ป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำลหัวถนน ขอเชิญ อกม.ทุกท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


วันที่ 19 มิถุนายน 2557  สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม
โดยนางอัญญา คำพานิชย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 จังหวัดชลบุรี ให้ความรู้ฝึกอาชีพการทำซาลาเปาแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลนาวังหิน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรวันที่ 19 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม
นำโดยนางผ่องใส สุคาคม , นางกิตติมา  ชุมสุข และนางสาวฉัตราภรณ์  ฤทธิพันธุ์วรกุล ดำเนินการโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิตผักปลอดภัยจากสารเคมี  ณ  บ้านคุณอุทัยวรรณ  พิทยาคุณ (ฟาร์มเห็ดครูหลาน) ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  เกษตรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย


วันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายปรีชา  คงเกลี้ยง รักษาการแทน เกษตรอำเภอพนัสนิคม และคณะ เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชนโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยได้นำเมล็ดปอเทือง สารเร่ง พด. แผ่นพับความรู้ทางวิชาการ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองปรือ , ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองปรือ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จัดทำโครงการธนาคารข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดย อบต.หนองปรือ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 4 ตัน ให้ ศบกต. และศูนย์ข้าวชุมชนเป็นผู้ดำเนินการโดยทำ MOU กับ อบต.หนองปรือ  โดยมีนางอัญญกร คงเกลี้ยง จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เป็นวิทยากร เรื่องการจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายปรีชา คงเกลี้ยง รักษาการเกษตรอำเภอพนัสนิคม นายระพีภัทร์ เสริมสุขจิระโชติ และคณะ อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานความปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรม ทำเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า โดยมีนายสุเมศร์ แก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและคณะเป็นวิทยากร เกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย


วันที่ 18 มิถุนายน 2557 นางสาวดาวใจ  ดอกไม้คลี่ , นางผ่องใส  สุคาคม ,นางสาวจิราพร  วงษ์วิลาศ  ถ่ายทอดความรู้การทำทานตะวันงอกแก่กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี  สมาชิกยุวฯ เข้ารับการเรียนรู้ 53 ราย

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม ประสานขอรับการสนับสนุนการฝึกอาชีพสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรอาหารว่างกะหรี่ปั๊บงาดำ แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลนาวังหิน เกษตรกร จำนวน 20 ราย

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายปรีชา คงเกลี้ยง รักษาการเกษตรอำเภอพนัสนิคม  และนายสาธิต  เข็มกำเนิด นำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล) ศึกษาดูงานสวนขนุน ศรีราชา การเลี้ยงแตนเบียน และการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า มีนายทวีป แก้วประณีต ,นายสมหมาย ทับขัน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้

วันที่ 16 มิถุนายน 2557 นางผ่องใส สุคาคม จัดอบรมการปรับปรุงบำรุงดินเกษตรกร ตำบลท่าข้าม โดย ศบกต.ท่าข้าม ได้รับการสนับสนุนปูนมาร์ลจากสถานีพัฒนาที่ดิน จำนวน 100 ตัน


วันที่ 16 มิถุนายน 2557  นางอัญญา  คำพานิชย์  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลนามะตูม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม (โครงการน้ำนมแม่) โดยมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นเจ้าภาพ คณะกรรมการฯเข้าร่วม 30 ราย

 

สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม ถนนศรีพนัส ซอย 1 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โทร./โทรสาร 0-3846-1432
E:mail phanatnikhom@hotmail.com
นายปรีชา คงเกลี้ยง เขียนและดูุแลระบบ
08-1637-1945